ANBI-gegevens Herv. Gem. Noordbroek

A. Algemeen:

Hervormde Gemeente Noordbroek
Gemeente nummer:  96352
Adres: Noordersingel 1
9635 TW  Noordbroek
Web-site:   www.kerknoordbroek.nl na de fusie: www.woldkerken.nl
Scriba:  e.folkers@kerknoordbroek.nl; thans: e.folkers@woldkerken.nl

Kerkenraad:  1 predikant (tevens voorzitter Kerkenraad)
1 diaken ( tevens scriba)
1 kerkrentmeester (voorzitter)
1 kerkrentmeester (adm.)

RSIN: nog niet ontvangen van de belastingdienst

B. Beleidsplan

De Gemeente wil houvast bieden op de manier zoals dit al decennia gebeurt. Dat gebeurt vooral in de Eredienst waar iedereen van harte welkom is, waar voor iedereen plek is en waar uitleg van de Bijbelverhalen een belangrijke rol speelt.
Het verhaal van God, verbonden met het levensverhaal van mensen vandaag wordt al kern gezien. Dat gebeurt ook in alledaagse omzien naar elkaar, oog en oor hebben voor elkaars vreugde en verdriet.
De zondagse kerkdienst is het kloppend hart van de Gemeente, er wordt één keer per maand een kerkdienst gehouden. Tevens vind er een kerstnachtdienst plaats, in één van de diensten wordt aandacht besteed aan hen, die het afgelopen jaar zijn overleden.
De Kerkenraad heeft de opdracht gekregen tot een fusie met de Hervormde Gemeente Schildwolde – Overschild en Hellum.
Hiervoor is nodig dat de Kerk wordt overgedragen aan b.v. de Stichting Oude Groninger Kerken, zodat we de Kerk van Noordbroek kunnen blijven gebruiken, zonder alle mogelijke kosten van onderhoud, verzekeringen enz.

Na de fusie met bovengenoemde Gemeente, beschikken we dan samen over vier Kerken om te gebruiken. Er worden onderhandelingen gevoerd met de Stichting Oude Groninger Kerken over een overname, zodra dit is gelukt gaan we verder met het volgende werkplan:

  1. Samenhang en eigenheid nader verkennen: hoe willen we Kerk zijn in de vier dorpen en hoe willen we daarnaast samen Gemeente zijn.
  2. Preekrooster: hoe willen we via de Kerkdiensten present zijn in de vier dorpen.
  3. Pastoraat.
  4. Gespreksgroepen.
  5. Activiteiten voor kinderen en jongeren.
  6. Missionair Kerk zijn (bieden van zingeving)
  7. Samenwerking en evt. samengaan met andere Gemeenten in de omgeving.

Financieel overzicht:

Staat van Baten en Lasten 2015 Herv. Gem. Noordbroek