nieuwsbrief april 2019

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel ……

 De evangelieschrijver Mattheus heeft in zijn herinnering een geweldige en indrukwekkende ervaring aan de opstanding van Jezus overgehouden. Een hevige beving, soldaten die als doden worden, mensen die zich verwonderen. Dit jaar ga ik voor het eerst in mijn predikantenbestaan weer gewoon als toehoorder en bezoeker de paascyclus meemaken en ik verheug me er op. Al sinds de jaren tachtig is het een vaste gewoonte alle onderdelen mee te maken: de maaltijd op Witte Donderdag met de voetwassing, de kruisiging op Goede Vrijdag, de overgang van donker naar licht op de Stille zaterdag en als hoogtepunt paasmorgen, het graf dat open is gegaan, Jezus die hoe dan ook leeft in ons midden, in deze wereld. Al de jaren dat ik zelf voorging sloot ik de paasmorgen af met het lied:

Kondigt het jubelend aan
laat het de windstreken horen
doe het de aarde verstaan
God heeft ons wedergeboren!
(Lied 659, tekst van Willem Barnard)

Voor mij een lied van hoop en toekomst, van verwondering hoe dat mogelijk is, maar ook het vertrouwen dat we verder kunnen als nieuwe mensen.
Als classicale vergadering denken we na over wat onze rol zou moeten en kunnen zijn. We zijn betrokken bij het beroepingswerk, omdat gemeenten die vacant worden een gesprek voeren met mij als classispredikant, want zo heeft ons Breed Moderamen dat geregeld. We worden opgeroepen bij te dragen aan meer samenwerking en er voor te zorgen dat gemeenten de goede persoon te vinden: iemand met de kwaliteiten die ze nodig hebben. Dat kan een predikant zijn, dat kan ook een kerkelijk werker zijn. We worden ook geacht mee te denken over mogelijkheden voor het vasthouden van predikantsplaatsen van voldoende omvang. En ik merk dat gemeenten moeite hebben kandidaten te vinden, zowel predikanten als kerkelijk werkers. Wij doen ons best als Breed Moderamen en ondergetekende als classispredikant in het bijzonder om gemeenten bij de zoektocht van dienst te zijn.

Soms heb ik het gevoel dat er in gemeenten nieuw elan ontstaat. Ik zie op vele plekken nieuwe initiatieven met het oog op gemeenteleden die op een andere manier betrokken kunnen worden en meer opening naar de buitenwereld, naar het dorp of de wijk. Ik zie veel maaltijden met zeer uiteenlopende groepen mensen, gespreks- en ontmoetingsmomenten die worden georganiseerd en dat alles met een zekere ontspanning. Dat is hoopgevend.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik ben begonnen met de zogeheten vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden en predikanten. Begin maart scheurde ik tijdens onze vakantie mijn achillespees af en daardoor kon ik niet alles doen wat ik graag had willen doen, ook sommige dingen die gepland waren. Ik hoop dat ik het in juni weer kan oppakken, tot die tijd zal ik waarschijnlijk weinig mobiel zijn. Het is mooi dat ik zo nu en dan wordt opgehaald en weer thuis gebracht; anderen komen bij mij aan huis in Glimmen; het is prettig dat iedereen op die manier mee denkt en mee werkt; hartelijk dank daarvoor.

In deze nieuwsbrief een oproep. Een aantal classicale colleges deed voor het maken van verslagen van vergaderingen en zittingen nooit tevergeefs een beroep op Anneke Heeringa. Door haar plotselinge overlijden is er een groot gat ontstaan. Hierbij de vraag of er iemand of wellicht meer mensen zijn die dat kunnen overnemen. Het gaat om notuleren, om het maken van een helder en goed verslag van vergaderingen, want dat is ontzettend belangrijk: dat moet goed en betrouwbaar gebeuren. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben dan kan hij of zij altijd contact opnemen met onze scriba van de classis of met mij om informatie te geven.

Zondag 31 maart is ds. Wouter Bakker uit Nieuweroord-Noordseschut verbonden aan de classicale vergadering als voorzitter van de visitatie. Een goede viering, een mooi begin van weer een ontdekkingstocht, omdat we niet precies weten hoe en wat. We zullen nauw samenwerken, zoals dat ook al ging met de vorige voorzitter en ik verheug me er op. Steeds blijven we nadenken over hoe wij de gemeenten en de predikanten en kerkelijk werkers zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Zeker wanneer het soms wat moeilijk wordt of erger dan dat en er conflicten ontstaan is het belangrijk om elkaar te vinden om dingen samen op te lossen. Bovendien is de ontmoeting van gemeenten erg belangrijk, omdat we elkaar nodig hebben: dat gebeurt in de ringen.

Op verschillende plaatsen zijn er Passions, zoals in Musselkanaal en Veendam; in de ring Hoogeveen is gewerkt met ‘Waarderend gemeenteopbouw’, van harte aanbevolen en in de ring Westerkwartier zijn er woorden gezocht voor gemeente en kerk zijn in onze tijd, voor geloven in deze wereld en is gesproken over de vraag hoe verbinding te maken met jongeren; in de omgeving van Gasselternijveen is een zoektocht bezig naar de vorming van een werkbare ring. Zo gebeurt er van alles om ons heen dat bemoedigt.

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.

Dat verhaal van de Opgestane verder vertellen, het valt niet altijd mee in onze samenleving, in deze tijd; tegelijk is dat wat van ons wordt gevraagd, met woorden die we aangereikt krijgen uit de traditie, met woorden die we persoonlijk en samen met elkaar blijven zoeken. Als gemeente van Christus is dat waar wij voor gaan. Gezegend, vrolijk Pasen gewenst.

Een hartelijke groet,
ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl
06-51999711