profiel Protestantse Gemeente De Woldkerken

 Achtergrond
De Protestantse Gemeente de Woldkerken is ontstaan uit fusies tussen de eerdere Hervormde Gemeenten in de genoemde dorpen. Bij de laatste fusie, met Noordbroek in 2016, werd de naam Hervormde Gemeente losgelaten en werden we een Protestantse Gemeente.

De vier dorpen
De eigenheid van de vier kernen binnen de gemeente wordt zo goed als mogelijk gehandhaafd. Hierbij valt te denken aan de verschillende liturgische vormen die worden gebruikt, de vrijzinnigheid en ook het confessionele kader dat in de dorpen bestaat, de culturele activiteiten in Hellum en Noordbroek e.a.

Missie
De gemeente wil een open en laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waar iedereen op zijn of haar eigen manier het geloof kan beleven. Ieder mag zich welkom voelen, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele voorkeur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van de gemeente. Uitleg van de Bijbelverhalen speelt hier een belangrijke rol. Het verhaal van God, verbonden met het levensverhaal van mensen vandaag wordt als kern gezien. Ongeveer twee keer per maand is er kindernevendienst en enkele keren per jaar een open viering van het Heilig Avondmaal: iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen.

Kringen dienen om met elkaar het gesprek aan te gaan over actuele thema’s die opkomen vanuit het alledaagse leven van mensen, over hoe de verbondenheid met God ervaren wordt en hoe geleerd kan worden van elkaar.  Iedereen wordt hier van harte voor uitgenodigd, deel uitmakend van de kerkelijke gemeente of niet. Er wordt naar gestreefd als één gemeente met elkaar verbonden te zijn, in alle verscheidenheid.

Pastoraat / diaconie
Het pastoraat, dat voor een deel vooral neerkomt op de predikant, zal vraaggericht zijn zonder daarbij het omzien naar elkaar naar de achtergrond te laten verdwijnen. Iedereen in Schildwolde, Overschild, Hellum en Noordbroek (kerkelijk of niet) moet aanspraak kunnen maken op pastorale ondersteuning.

De gemeente voelt zich verbonden met mensen wereldwijd. Dit wordt zichtbaar gemaakt in projecten van de diaconie, die de gemeente bepaalt bij de nood van de wereld, dichtbij en ver weg.

Samenwerking
Er wordt nauw samengewerkt met de Protestantse Gemeenten Slochteren en Kolham (die betrokken zijn in een fusieproces); in 2019 zullen alle diensten clusterdiensten zijn in een van de zes dorpen, waarbij één keer per maand nog in twee kerken (gemeenten) aparte diensten worden gehouden.

In te zetten vernieuwing vindt plaats naast de traditionele manier van kerk zijn en komt niet in de plaats van. Hierdoor kunnen groepen die op zoek zijn naar zingeving, spiritualiteit en religie worden aangesproken (we denken m.n. aan jongeren) los van de gebaande paden en kunnen daarnaast de bestaande groepen hun plek houden. Ontwikkeling van dit beleid en de uitwerking hiervan vindt bij voorkeur plaats in samenwerking met gemeenten in de wijde omgeving.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website: www.woldkerken.nl