Verslag seizoen 2016-2017

PROTESTANTSE GEMEENTE DE WOLDKERKEN 2016-2017

Wanneer ik terugkijk was het een bijzonder jaar. Wat mij betreft overigens over het geheel gesproken wel een goed en prettig jaar. Het is bijzonder hoe veel zaken we met een kleine groep mensen toch weer voor elkaar krijgen, best iets om trots op te zijn.
De kerkenraad kende voor- en tegenspoed, zeker waar het de individuele leden betreft. Uiteindelijk zullen we straks in juni afscheid nemen van ouderling Alie Alberts: vooralsnog is er geen opvolging. Dat laat wel zien hoe de situatie is, zonder dat we daar onder gebukt willen en moeten gaan. We mogen blij zijn dat Jelske Kleefsman als scriba, Greet Visser, Manny Fokkens (en tot juni Alie Alberts) als ouderlingen, Jaap Lode, Martin v.d. Berg en Erika Folkers als diaken en Trienneke Kroes als ouderling-kerkrentmeester de kerkenraad vormen. De gemeente kan de zaken in vertrouwen aan deze kerkenraad overgeven en ik ben als predikant met plezier en genoegen in jullie midden. Al weer ruim 10 jaar, zo hebben we gemerkt. En natuurlijk blijven we kijken naar nieuwe leden voor de kerkenraad.

Voor mij persoonlijk was het een teleurstelling dat in onze regio de classis niet kon besluiten tot het aanstellen van twee mensen voor enige vernieuwing: voor jongeren een zogeheten pioniers-plek en voor het aanbrengen van wat meer samenwerking en samenhang tussen gemeenten. Gemeenten hebben allemaal het gevoel dat ze beter uit zijn op zichzelf. Ik begrijp dat natuurlijk wel, maar het is op termijn niet houdbaar is mijn overtuiging.

We functioneren nu een tijdje als een gefuseerde gemeente: De Woldkerken raakt als naam ingeburgerd en de afzonderlijke gemeentes functioneren binnen het geheel zodanig dat ze zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Ik vind dat wel eens wat moeilijk, omdat wat mij betreft iedereen zo veel mogelijk recht gedaan moet worden. Voor Schildwolde en Hellum lijkt dat geen probleem. Voor activiteiten (diensten of anderszins) gaat het prima op beide plekken. Voor Noordbroek en Overschild is dat lastiger. Met name Noordbroek baart mij enige zorgen. Er is nauwelijks contact met Noordbroek en dat maakt dat Noordbroek een beetje een aparte plek gaat innemen en dat het ook zo wordt gezien. Weinig kerkgangers vanuit Noordbroek zelf en eigenlijk alleen een kleine groep die altijd al kwam die vanuit Noordbroek in de andere kerken mee doet. En onze kerkgangers worden ouder en vinden het moeilijker om te kerken op afstand en in een kerkgebouw dat koud is, ook al proberen we er alles aan te doen om het zo comfortabel mogelijk te maken. Wat mij betreft wel een zorg.

Voor de zomer (in 2016) was het Feest van de Geest een succes. Niet dat alle extra activiteiten die we hadden georganiseerd op veel belangstelling konden rekenen, maar de tentoonstelling was goed bezocht en mijn indruk is dat we het met de betrokkenen ook goed hebben gehad.

Het seizoen begon met een geweldig startweekeinde. De foto’s, de tentoonstelling en het jongerenkoor op zaterdag en de viering met de activiteiten op zondagmorgen werden goed bezocht en goed ontvangen. En dat was niet alleen voor ons, maar voor het gehele cluster. Overigens werden ook de andere clustervieringen goed ontvangen. De diensten met de cantorij Wagenborgen en Deo Cantemus worden gewaardeerd. De aanwezigheid van kinderen voor de kindernevendienst is bijzonder en ook dat wordt door de kerkgangers als een welkome invulling gezien. De kerstnachtdiensten waren goed en goed bezocht en die voor de kinderen wel heel speciaal: niemand had ooit zo veel mensen verwacht. Een prachtig initiatief van de leiding voor de kindernevendienst. Dat geldt ook de paaswake, die al een aantal jaren wordt gehouden op dezelfde manier, maar toch ook iedere keer weer een stukje anders. Waardevolle momenten voor onze gemeente.

De gespreksavonden en de bijbelkring gaan gewoon hun gang en dat gaat prima, evenals de inloop-middagen in de zomerperiode. De belangstelling voor deze activiteiten is goed, ook al wisselt de samenstelling van de groep voor de gespreksavonden voortdurend, maar het loopt prima. De zang-middagen o.l.v. Jelske zijn ook goed en goed bezocht. Mooi initiatief en waardevol bij het ontbreken van een koor in onze gemeente.

Op dit moment ben ik bezig om samen met de PG Slochteren te zoeken naar mogelijkheden om samen met en voor met name jongeren (gezinnen en hun kinderen) drie keer een viering te organiseren. Het zou goed kunnen dat hiervoor een ander tijdstip en een andere vorm wordt gekozen. Een aantal mensen heeft aangegeven mee te willen denken en we beginnen daarmee eind mei.

Nogmaals constateer ik dat we met onze kleine groep behoorlijk wat voor elkaar maken. Er zijn natuurlijk ook wel wat zorgen. De samenstelling van de kerkenraad, wanneer er iemand overlijdt mis je weer een kerkganger en dat merken we, de betrokkenheid van jongeren, al deze zaken maken het niet altijd eenvoudig om gemeente te kunnen blijven in onze dorpen. Daarvoor functioneren we in een cluster, omdat deze samenwerking wellicht een manier is om aanwezig te blijven; samenwerking voor de vieringen en wellicht wat andere activiteiten helpt om vol te houden en misschien zelfs zo nu en dan wat nieuws op te zetten, zoals de kinderkerstviering en ook de paaswake voor de kinderen er zijn, dit najaar ook een zogeheten bijbelvakantieweek. Soms vraag ik mij af of wij voldoende maatregelen treffen om de toekomst op een goede manier tegemoet te kunnen gaan. Moeten we de samenwerking niet nadrukkelijker intensiveren, met name waar het gaat om kerkenraad en zo het besturen van de kerk; moeten we niet meer nadenken over meer clustervieringen, maar tegelijkertijd niet de lokale gemeentes verliezen; moeten de kerkgebouwen niet meer open zijn voor mensen, bijvoorbeeld bij de pelgrimage-routes die pas zijn gevormd; kunnen we naar het dorp toe nog meer zaken aanbieden? Het is ook een vraag aan mij zelf: moet ik meer zichtbaar en aanwezig zijn in het dorp dan tot nu toe en bij andere activiteiten dan tot nu toe?

Het kan zijn dat ik iets ben vergeten, dan is het goed om aan te vullen. Het kan ook zijn dat ik iets niet goed zie of dat anderen een andere kijk hebben, daar moeten we het over hebben. Het kan ook zijn dat ik als voorganger iets anders zou moeten doen, binnen de kerkelijke gemeente of naar buiten toe, ik hoor dat dan graag en ook dat is dan een onderwerp om te bespreken met elkaar. Daar is dit voor bedoeld.

ds. Jan Hommes
Glimmen, 22 mei 2017