Verslag seizoen 2018-2019

Wanneer we het seizoen laten beginnen in september, dan is het eerste dat naar voren komt het feit dat per 1 september onze predikant, ds. Jan Hommes, is benoemd tot classispredikant en de gemeente derhalve vacant is. Dat was medio mei bekend en er was al een beroepingscommissie die op 26 augustus aan de gemeente werd voorgesteld in de laatste door ds. Hommes geleide dienst. Een commissie, bestaand uit 7 personen, uit alle dorpen van het cluster één.

Gelukkig was ds. Simon Bijl, tot 22 januari 2017 predikant van Slochteren, bereid als consulent op te treden. Daardoor kon de bijbelkring, zij het nu eens per maand in plaats van 1x per twee weken toch doorgang vinden. Ook de gespreksgroep kwam zes keer bijeen. En activiteiten als prutjes- en stamppotbuffet konden eveneens doorgang vinden.

Het preekrooster moest door het uitvallen van ds. Hommes flink worden gewijzigd; diverse diensten werden nu samen met Slochteren en Kolham gehouden. Het rooster voor 2019 voorzag al in een verdergaande samenwerking; ongeveer elke maand zou er nog één dienst op twee locaties zijn; de overige diensten waren alle gezamenlijk. Bij alle gezamenlijke diensten was er ook kindernevendienst.

Het seizoen begon met de startzondag in Noordbroek, samen met Slochteren en Kolham onder leiding van Albert Weemstra, kerkelijk werker van Kolham. Het thema: allemaal anders, allemaal samen. Een veelkleurige, geslaagde viering voor jong en oud met diverse activiteiten.
In de kerken van Hellum en Noordbroek waren weer de gebruikelijke kerstnachtdiensten; in Hellum samen met het dorp (via de Activiteiten Commissie Hellum) en met kinderen, waardoor de dienst al om 20.00 uur begon. In Schildwolde was de tent weer de locatie voor de viering samen met de GKV. Voor de kinderen was er weer de kinderkerstnachtdienst in Schildwolde. Ook  de gedachtenisdiensten werden weer in de drie dorpen gehouden: in Noordbroek zoals gebruikelijk begin november rond Allerzielen en in Hellum en Schildwolde op oudjaarsavond.
In februari was de laatste ‘officiële’ VVP-dienst in Hellum. De afdeling Hellum van de VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) heeft zichzelf daarna opgeheven, hetgeen overigens niet betekent dat er geen vrijzinnige diensten meer zullen worden gehouden.
Bij de vesper op Aswoensdag in Noordbroek werd weer de door gemeenteleden onder leiding van Erika Folkers gemaakte veertigdagenkalender gepresenteerd.
Alle vieringen rond Pasen waren in Slochteren. Voor de jeugd was er deze keer een tienerpaaswake (“Neem Zijn last op en wandel”) waaraan ook een groep van de GKV meedeed.

De kerkenraad kwam ongeveer maandelijks bijeen onder voorzitterschap van Jaap Lode; regelmatig waren er gezamenlijke vergaderingen met Slochteren en Kolham (welke gemeenten begin 2019 zijn gefuseerd). De beroepingscommissie bracht nu en dan verslag uit van haar bevindingen en de voortgang. En liet per brief eind juni weten dat de leden unaniem waren in hun voorstel proponent Harry Eringa te beroepen tot nieuwe predikant. De kerkenraad kon zich na een ontmoeting met hem hierin vinden en in een gezamenlijke gemeenteavond op 10 juli bleek dat er ook vanuit de leden van beide Protestantse gemeenten geen bezwaar was.

Zo werd ds. Eringa in de dienst van 6 oktober 2019 in Hellum bevestigd als predikant van de Woldkerken en van Slochteren. Een nieuw begin voor beide gemeenten, na iets meer dan een jaar vacant te zijn geweest.