nieuwsbrief februari 2019

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES

‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden’
(1 Johannes 3:18)

Johannes, die Johannes die de brief heeft geschreven, zegt veel over de liefde en ik heb er één zinnetje uitgehaald, min of meer willekeurig. Ik heb dat gedaan vanuit mijn ervaringen bij de bezoeken aan gemeenten. Er is een grote groep mensen die bijzonder betrokken is op de kerkelijke gemeente en alles doet om het kerkelijk leven op gang te houden. Met veel liefde en daarbij met veel meer daden dan met woorden, gewoon doen. Liefdevolle daden die zorg dragen voor de eredienst die door kan gaan, voor omzien naar elkaar, want dat is en blijft een sterk punt van onze kerkelijke gemeenten: er worden voortdurend mensen rechtop gezet, omdat ze worden gezien en gehoord, mensen binnen en buiten de kerk. Dat geeft energie.

Deze maanden zijn voor de classicale vergadering spannende maanden. In januari is de benoeming van ds. Wouter Bakker tot voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie, een belangrijke functie binnen onze kerkelijke structuur. We hebben kennis gemaakt en hebben er zin in samen op te trekken om gemeenten van dienst te zijn, om te zorgen dat ringen ergens terecht kunnen als het even niet loopt en dat soort zaken. En straks in maart gaan we ons een hele avond bezighouden met de vraag waar de classis zich nu in eerste instantie op moet richten, wat het belangrijkste is waar we ons mee bezig moeten houden. Is dat het doen samenwerken van gemeenten, gaat het om de kwaliteit in de kerk en de juiste plek van predikant en kerkelijk werker of om een inzet voor jeugd en jongeren? En als je daar dan voor kiest, wat is de rol van de classicale vergadering dan? We hopen dat veel mensen mee willen denken, naast de afgevaardigden naar de classicale vergadering ook mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het werk van de kerk.

Vanaf februari begin ik ook met de zogeheten vierjaarlijkse bezoeken, ze lijken op wat vroeger de visitatie was, maar hebben een ander karakter, meer gesprek en meer inhoudelijk als het kan. De eerste afspraken zijn gemaakt en het is voor ons allen zoeken hoe dat gaat werken. De opzet blijft min of meer hetzelfde: een gesprek met predikant(en) en kerkelijk werker(s) voorafgaand aan een gesprek met de kerkenraad. Het is de bedoeling dat het gesprek met de kerkenraad plaatsvindt aan het begin en ongeveer anderhalf uur in beslag neemt. Ik merk wel dat sommige gemeenten zodanige problemen kennen, dat er naast visitatie ook andere gesprekken moeten worden gevoerd. Dat gaat vooral over het voortbestaan van gemeenten, die moeite hebben om het gewone werk doorgang te laten vinden vanwege financiën, maar meestal vanwege een tekort aan menskracht; het gaat soms ook over problemen binnen gemeenten, die verlammend kunnen werken en iedereen zo veel energie kosten dat het niet meer lukt om aandacht te schenken aan wat de kern van ons kerk-zijn zou moeten zijn.

Ik zie dat kerkenraden kleiner worden en ook in grotere gemeenten grote moeite ontstaat om de vacatures vervuld te krijgen. We zullen er met z’n allen over moeten nadenken hoe we dat willen oppakken.

Twee andere zaken die onze aandacht nodig hebben. Saskia Treu organiseerde geinspireerd door onze scriba ds. Rene de Reuver op de dag van de vluchteling op 18 december een Tafel van Hoop. Nu roept zij ons op om op plaatsen waar mensen met een migrantenachtergrond aanwezig zijn, vluchtelingen of mensen die hier al langer verblijven, samen met gemeenteleden bijbel te lezen. Vanuit de Protestantse Kerk wordt daar een training voor gegeven en zij zoekt mensen die deze training willen volgen en in hun eigen omgeving met anderen de verhalen willen gaan lezen. Mocht iemand belangstelling hebben dan kunt u met mij contact opnemen, dan geef ik het door aan Saskia.

Het Platform Kerk en Aardbeving is vooral actief in de provincie Groningen, maar treft ons allen in de betrokkenheid op de problemen rond de aardbevingen en het oplossen van schades, het proces voor versterking en dergelijke. Zij zullen de komende tijd alle hulp, ook financiele hulp, nodig hebben om door te kunnen. Een oproep mijnerzijds om hier gehoor aan te geven. Het Platform heeft enorm veel werk verzet en veel tot stand gebracht, ons als kerken gerepresenteerd bij het Gasberaad en alle overleggen die er waren, nu zijn wij als gemeenten aan zet om te zorgen dat het door kan gaan. In het belang van mensen.

Tenslotte een oproep aan alle kerkenraden: kijk of u uw ANBI-gegevens op orde heeft. Het blijkt dat bij meer dan 30% dat niet het geval is en de belastingdienst zou wel eens streng kunnen worden en dat zou grote problemen geven. Kijk er daarom nog eens goed naar. Op de website, een duidelijke manier om het in te zien en de meest actuele gegevens.

Ik sluit af met een tekst uit het liedboek, lied 926:
Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga –
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid.

Een hartelijke groet, ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl 06-51999711