nieuwsbrief juni 2019

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES

‘Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en tegelijkertijd door een arme in vodden.’ (Jakobus 2:2)

Het is al lang geleden. Eén van de catechisanten kwam binnen in vodden, zag er niet uit, terwijl de dienst net goed en wel was begonnen. Met veel tumult en lawaai zocht hij zijn plek in de kerk en hij vond er ook wel iets van hoe het daar toeging. Iedereen schrok zich een hoedje: wat is dit voor iemand, waar komt hij vandaan. Ik moet daar vaak aan terug denken wanneer ik beleidsplannen van gemeenten lees. Alle gemeenten willen open en gastvrij gemeente zijn, iedereen is van harte welkom en wordt uitgenodigd mee te doen. Dat is mooi. En het is ook echt een verlangen. Tegelijkertijd vraag ik mij vaak af op welke manier die openheid en gastvrijheid geborgd is wanneer het onder druk komt te staan: omdat iemand binnenkomt die je er liever niet hebt (en die zijn er) of omdat iemand duidelijk maakt toch wel hele andere opvattingen te hebben over het leven dan in de gemeente ‘gewoon’ wordt gevonden. En aan kerkenraden vraag ik ook nog al eens wat dan het verschil is met de voetbalvereniging of welke andere vereniging, die ook open zijn en gastvrij.

In gesprekken met kerkenraden en predikanten gaat het voortdurend over de vraag hoe je gemeente wilt zijn en op welke manier dat is verbonden met God, met Christus, met de bron die ons allen voedt en sterkt. Ik ben er van overtuigd dat het belangrijk is met elkaar woorden te vinden voor die bronnen die ons allen voeden, woorden van geloof, woorden van hoop in de wereld waarin wij ons leven leven. Ik merk dat we dat moeilijk vinden en dat we het idee hebben dat de woorden die wij daarvoor gebruiken ook meteen helemaal moeten kloppen, dat het een afgerond antwoord moet zijn. Ik probeer u te stimuleren ook woorden te vinden wanneer het stamelend gaat, maar vooral eerlijk en oprecht te zijn. Wanneer we ons willen verbinden met het dorp of de wijk mag ze ook van ons vragen met wie ze te maken heeft en dan is het aan ons wat we daar gaan vertellen. Wanneer we gastvrij mensen willen ontvangen is het wel goed om mensen te laten weten waar ze zijn aanbeland.

De classis heeft een voorzet gemaakt voor een beleidsplan dat op de laatste vergadering is besproken. In het najaar willen we dat vaststellen en wanneer er mensen zijn die het graag willen ontvangen dan kan dat: gewoon een mail naar scriba@classisgroningendrenthe.nl; en we horen graag wat u er van denkt en vindt. Één zinnetje uit wat we de missie noemen en waar samenwerken nadrukkelijk een onderwerp is: Christus fungeert daarbij als bron voor ons denken en handelen in deze tijd. Wij willen het belang van zijn aanwezigheid doorgeven aan de volgende generaties.

Vertrouwenspersoon. Het Breed Moderamen heeft een verzoek gekregen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon inzake seksueel misbruik in onze classis. Wellicht is er in een gemeente in onze classis iemand actief als vertrouwenspersoon, iemand die is gekwalificeerd of dat wil worden en bereid is om dat voor de gehele classis te doen. Gelukkig komt het weinig voor tot op heden en het is wel belangrijk dat we dat goed regelen. Mocht er iemand zijn dan hoor ik dat graag (via de mail naar j.hommes@protestantsekerk.nl of telefoon 0651999711).
Het dagblad Trouw heeft de afgelopen weken aandacht besteed aan het anders gebruiken van kerkgebouwen in ons land. Daarbij wordt gesproken over een zogeheten kerkenvisie. Kerkelijke gemeenten die een kerkgebouw beheren en/of in eigendom hebben vragen zich soms af hoe dat verder moet nu kerkenraden kleiner worden en gemeenten minder gebruik maken van het vaak monumentale kerkgebouw. Het zou goed zijn een kerkenvisie te ontwikkelen samen met de directe omgeving: het dorp via dorpsbelangen, de burgerlijke gemeente en andere partners. Op veel plaatsen wordt op die manier het kerkgebouw meer toegankelijk gemaakt voor dorp of wijk en voelen meer mensen zich er voor verantwoordelijk. Ik breng het graag onder uw aandacht.

Naar aanleiding van een verzoek van een aantal pioniersplekken om binnen de PKN te kunnen blijven, maar anders en lichter van structuur dan we geregeld hebben in onze kerkorde is er een stevige discussie ontstaan. Dat gaat over de grootte van de kerkenraad, over de opleiding van voorgangers (predikanten én kerkelijk werkers) en uiteindelijk ook over de ambtelijke structuur. Dat is van groot belang voor al onze gemeenten, maar vooral voor de kleinere onder ons (maar dat zijn verreweg de meesten: gemeenten met een kerkenraad die maar met moeite op sterkte te houden is). Ik hoop dat kerkenraden aan dit gesprek meedoen, al was het maar door het gewoon eens met elkaar te bespreken. (notitie: mozaïek van kerkplekken)

Bij mijn gesprekken met predikanten en kerkelijk werkers merk ik dat zij het niet altijd gemakkelijk hebben. Er verandert veel in het werk, kerkenraden worden kleiner en samenwerking met andere gemeenten en met collega’s wordt als lastig ervaren, kerkelijkheid is niet meer vanzelfsprekend. Ik kondig vast aan dat het Breed Moderamen hierover een studiemiddag wil organiseren als het even kan in het najaar, anders volgend voorjaar, voor zowel predikanten als ook kerkelijk werkers. Het is alleen de vraag wat het onderwerp precies moet zijn, waar we de professionals in onze kerk het meeste mee van dienst zijn. Ik hoor en ontvang graag suggesties en ideeën.

Wat ik kreeg op mijn weg door de provincies. KenNetvakantie, ook voor u en voor jou: vakantie, een weekje of weekend er tussenuit, genieten van zon rust, kamperen en het zwembad op camping Bosbad in Zwinderen in een compleet ingerichte caravan, KenNet-vakantie@outlook.com voor aanmelden of meer informatie.

Tot slot: die arme in vodden is iemand die zich diep verbonden voelt met onze traditie en graag de zegen mee wil; degene die prachtige kleren draagt en gouden ringen is zoekend, weet niet zo goed waar het te vinden. Mooi dat beiden toch in onze viering aanwezig kunnen zijn. Met woorden van Peer Verhoeven:

Geloven
wordt steeds meer verbondenheid beleven met al wat en al wie is.
Geloven
wordt steeds meer de diepte proeven in al wat en al wie bestaat.
Geloven
wordt steeds meer de Eeuwige zien in al wat en al wie voorbijgaat.

Een hartelijke groet van uw classispredikant
ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl of 0651999711
juni 2019