verslag van de classicale vergadering van 29 januari 2019

Persverslag van de extra classicale vergadering van 29 januari 2019

Deze classicale vergadering, welke plaatsvindt in het Gorechthuis te Haren, wordt met een vesperviering door ds. A. Bruin geopend. Na deze opening vertelt dhr. Kor Keegstra iets over de activiteiten van de ring Groningen (deze zijn terug te lezen op de website van de classis).

Hierna komt de benoeming en beroeping van de voorzitter van het classicale college voor de visitatie aan de orde. Dhr. B. Wiarda schetst als voorzitter van de selectiecommissie in het kort de gevolgde procedure voor werving en selectie. De commissie komt – na uitvoerig overleg – tot de unanieme voordracht van ds Wouter Bakker te Nieuweroord. Ds Bakker kenmerkt zich door kordaat optreden, brengt vernieuwende visie in en neemt een frisse blik mee. Ds Bakker is thans fulltime predikant bij de hervormde gemeente De Brug te Nieuweroord-Noordscheschut. Nadat vragen zijn beantwoord krijgt ds. Wouter Bakker het woord. Hij vertelt waarom hij op deze functie heeft gesolliciteerd. Ds Bakker licht toe dat hij verbinding en verzoening zoekt; hij zoekt naar het bouwen van bruggen. Hij zoekt naar verdieping, zowel in de breedte als in de diepte.

Nadat hij de vergadering heeft verlaten wordt ds. Wouter Bakker bij acclamatie benoemd en beroepen, waarna de vergadering hem hiermee feliciteert. Zie ook de website van de classis.

Na de pauze schetst ds. Jansen, voorzitter van het platform Kerk en aardbeving (www.kerkenaardbeving.nl), dat zo’n 5 á 6 jaar geleden een informeel overleg van voorgangers en kerkleden in het aardbevingsgebied van de grond is gekomen: ‘wij vonden dat wij als kerk daar wat mee moesten doen, dat we niet onzichtbaar moesten zijn’. Dat informele overleg is nu een structureel overleg ‘Platform kerk en aardbeving’ geworden. Op dit moment zijn 2 geestelijke verzorgers actief in de regio. Voor de financiering van de werkzaamheden van de 2 coördinatoren is het platform op zoek naar aanvullende subsidiestromen. De vergadering is van mening dat de financiering van deze coördinatie er moet komen, de problematiek is groot. Het platform heeft de afgelopen jaren heel veel gedaan. Voor ons als kerk is het platform belangrijk. Er is een bedrag benodigd van € 75.000 tot € 90.000 voor de komende 3 jaar.

Hierna vindt een kennismaking plaats met de preses van de generale synode, ds. Saskia van Meggelen. Zij spreekt haar dank uit hier vanavond bij deze vergadering aanwezig te mogen zijn. Het is voor haar de eerste classisvergadering die zij bijwoont. Ds van Meggelen benadrukt dat zij de transitie naar 11 nieuwe classes wil volgen om te horen hoe het in de regio gaat: ‘wij hebben input nodig vanuit de regio om ons landelijk beleid te kunnen bepalen. ‘Wij willen meer maatwerk, minder papieren, meer ontmoeten; het gaat ons niet om de organisatie; het gaat ons om het evangelie, de boodschap. Zoals ‘kerk 2025’ ons voorhoudt: minder regels, meer inhoud’. Tot slot vraagt ds Van Meggelen speciale aandacht voor de ANBI-status. Het is belangrijk dat die in orde is. De fiscus is nu echt aan het controleren. Als een gemeente de zaak niet op orde heeft volgt onherroepelijk dat de gemeente zijn ANBI-status kwijtraakt met alle gevolgen van dien.

De voorzitter sluit deze vergadering met een gebed dat is toegeschreven aan Franciscus van Assisi (nieuwe Liedboek, pagina 1355).

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl.

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe